Švýcarsko

Švýcarsko - Aletschgletscher

Švýcarsko leží v srdci střední Evropy. Švýcarsko je malá velmi hornatá země. V horách se rozprostírají ledovce a na jihu rostou palmy. Rozkládá se na ploše 41 293 km2, počet obyvatel Švýcarska je 6 366 000, hlavním městem je Bern s 300 000 obyvateli. Jeho hranice je dlouhá 1 892 km a sousedí s Itálií, Francií Německem, Rakouskem a Lichtenštejnskem. 50% území Švýcarska má nadmořskou výšku větší než 1000 metrů. Povrch je rozdělen na tři oblasti - Alpy, které tvoří 60%, Švýcarská plošina 30% a Jura 10%. Velehorské alpské masívy vyplňují přes 2/3 území Švýcarska. Jejich dvě hlavní pásma oddělují hluboká údolí horního Rýna a Rhôny. Obě dosahují výšek přes 4 000 m (Finseraarhorn, 4 274 m, Pic Dufour ve skupině Monte Rosa, 4 634 m) a jsou na mnoha místech zaledněna. Přes svoji výšku nejsou Alpy nepřekročitelnou překážkou. Jejich příčnými i podélnými údolími i schůdnými průsmyky procházejí cesty známé odedávna.

Hospodářským a sídelním těžištěm Švýcarska, s hustotou přes 200 obyvatel na km2, je Švýcarská plošina mezi Ženevským a Bodamským jezerem. Její nadmořská výška kolísá kolem 500 metrů a je pečlivě obdělávána. Od Francie ji odděluje táhlé vápencové pohoří Jura, dosahující přibližně krkonošských výšek. Četná menší i větší jezera jsou roztroušena po celé zemi. Řeky mají hodně vody a značný spád, takže jsou vydatnými zdroji energie. Rýn je splavný až od basilejského přístavu. Podnebí je značně rozdílné podle nadmořské výšky s řadou místních odchylek. Všeobecně teplejší jsou nížiny a jižní horské svahy. V suchých údolích Ticina, Rhôny a na březích Ženevského jezera lze místy pěstovat i vinnou révu. Lesy se uchovaly již jen na 26 % plochy. Zdroje nerostných surovin jsou nepatrné.

Švýcarsko je tradičním státem čtyř rovnoprávných národností. 65% švýcarského obyvatelstva hovoří německy, 18% francouzsky, 12% italsky a necelé 1% rérotománsky. Převládá tedy německá jazyková skupina, francouzsky hovoří v západní, italsky v jihovýchodní části země. Náboženství Švýcarska - katolíci a protestanti.

Při velkém rozsahu neobydlené a neplodné půdy na horách Švýcarska je zbylá část mimořádně hustě obydlena. Přitom podíl městského obyvatelstva Švýcarska nedosahuje 60%. Hlavním městem Švýcarska je Bern. Nejvýznamnějším švýcarským městem je moderní obchodní a bankovní metropole Curych (710 tisíc obyvatel). Má několik vysokých škol a rozmanité průmyslové závody. Na břehu Ženevského jezera leží Ženeva (330 tisíc obyvatel), centrum francouzských Švýcarů a sídlo řady mezinárodních organizací. Moderní přístav a významný průmysl, zčásti i těžký, má Basilej (380 tisíc obyvatel), hraniční dopravní křižovatka na Rýně.

Alpy protínají Švýcarsko v oblouku dlouhém 1 200 km, jsou posety ledovci a sněhovými masívy, které pokrývají celkovou plochu zhruba 3 000 km2. Největším alpským ledovcem je Aletschgletscher s plochou 119 km2. Nejvyšším vrcholem Švýcarska je Monte Rosa, která měří 4633 m n m. Nejznámější horou, která je také symbolem Švýcarska a je považována za jednu z nejkrásnějších hor na světě, je Matterhorn, který je vysoký 4478 m n m.

Švýcarská plošina spojuje Alpy s Jurou, je 250 km dlouhá a 60 km široká a její průměrná nadmořská výška je 610 metrů. Leží mezi jezery Léman na jihu a Bodamským na severu. Je to nejhustěji obydlená oblast Švýcarska. Jura je pohoří, které se táhne podél hranic s Francií a dosahuje nejvyšší nadmořské výšky 1683 metrů.

Voda je důležitým Švýcarským artiklem. Pramení zde největší řeka západní Evropy Rýn, který má délku 1 327 km, z toho je 375 km na území Švýcarska. Švýcarsko je také země bohatá na jezera. Švýcarskem probíhá hlavní evropské rozvodí, tedy čáry oddělující toky směřující do severoevropských moří (do moře Severního) od toků směřujících do moří jihoevropských (tedy do Středozemního a Černého). Sleduje některá významná horská pásma Alp (Bernské, okraj Lepontských, včetně průsmyku sv. Gottharda a horské skupiny Adula), průsmyk Splügen a Severorhaetské Alpy, ale také nejvyšší část pohoří Jura.

Do Severního moře odvodňuje větší část Švýcarska (68%) řeka Rýn. Asi 1/4 území má odtok do Středozemního moře (Rhôna, Ticino a malé přítoky Addy a Adiže). Nepatrný zbytek (4,4%) přísluší přímoří Černého moře, prostřednictvím pramenné oblasti řeky Innu.

Rýn vzniká ve Švýcarsku soutokem dvou pramenných toků Předního a Zadního Rýna, v kantonu Graubünden. Je většinou hraničním tokem, jeho řečištěm probíhá hranice s Lichtenštejnskem, Rakouskem a Německem. Protéká Bodamským jezerem, což má velký význam pro regulování jeho průtoků. Jezero zachycuje povodňové vody a v něm se ukládají říční štěrkopískové nánosy. Pod Schaffhausenem Rýn vytváří 20 metrů vysoký vodopád, vodností nejmohutnější v Evropě. Je to v místě, kde řeka překonává stupeň složený z odolných jurských vápenců.

Dalším významným tokem Švýcarska je Rhôna, která odvodňuje jihozápadní část státu. Pramení v kantonu Wallis pod známým průsmykem Furka (2 431 m), protéká největším alpským jezerem Ženevským, které má pro řeku stejný význam jako Bodamské jezero pro Rýn.

Nejvýchodnější části Švýcarska odvodňuje řeka Inn do Dunaje. Její pramenná oblast leží pod průsmykem Maloja (1815 m), v kantonu Graubünden. Švýcarsku patří jen nejhořejší úsek toku, jehož údolí je označováno krajinným názvem Engadin.

Nedílnou součástí přírody Švýcarska jsou četná jezera. Udává se, že je jich přes 2 000 a jejich rozloha dohromady tvoří asi 5 plochy státu. Většinou jde o jezera malých rozměrů, položená v alpských údolích a kotlinách vysoko v horách, ale ve Švýcarsku je i řada velkých jezer, položených vesměs na úpatí hor nebo při vyústění hlubokých údolí, která nejen přispívají ke kráse horské přírody, ale mají i značný vliv na příjemnější podnebí míst ležících na pobřeží, neboť významně zmírňují teplotní rozdíly oproti místům položeným ve vnitrozemí.

V roce 1989 mělo Švýcarsko 6,6 milionů obyvatel a průměrná hustota činila 154 obyvatel na kilometr čtvereční. Švýcarská populace je rozdělena do politicky, kulturně a sociálně autonomních kantonů. Těch je celkem 26. V 17 z nich je úředním jazykem němčina, francouzština ve čtyřech a v jednom italština. Zbývající čtyři kantony jsou vícejazyčné.

Ústava Švýcarska, která byla schválena v r. 1874 oficiálně uznává tři úřední jazyky: němčinu, francouzštinu a italštinu. V r. 1938 k nim přibyla rétorománština. Tímto jazykem se mluví v malé části kantonu Graubünden.

Státní zřízení ve Švýcarsku je dost složité. Celý státní aparát je umístěn do jediné budovy v hlavním městě Bernu. Ve Federálním paláci zde zasedá Rada státu, Národní rada a jsou zde všechny státní úřady. 46 členů Rady státu reprezentuje jednotlivé kantony. 200 členů Národní rady získává svůj mandát vítězstvím v proporcionálních volbách a reprezentuje národ. Kabinet - vláda - se skládá ze sedmi členů. Volí je Federální shromáždění, které se skládá z členů Rady státu a Národní rady.

Ve Švýcarsku existuje 26 kantonálních parlamentů a 26 kantonálních vlád. Problémy mezi federální vládou a kantony se řeší u federálního soudu v Lausanne. Nejnižší formou vlády jsou ve Švýcarsku místní úřady. Těch je 3 071. Kantony nemohou z konfederace vystoupit a nepředstavují subjekty mezinárodního práva. Ve vnějších záležitostech je zastupuje ústřední administrativa v Bernu, která se vedle zahraniční politiky stará též o záležitosti obrany, měny a cel, hospodářství, dopravy, spojů a energetiky. V podstatě tedy rozhoduje o otázkách celostátního významu a vůči kantonům disponuje určitými kontrolními pravomocemi.

Švýcarská vlajka patří k nejstarším v Evropě. Původně patřil bílý kříž na vlajku pouze kantonu Schwyz, jednoho z prvních, který stál rovněž u zrodu jména Švýcarsko. Schwyzu tento znak přidělil roku 1240 císař Frederik II. na znamení nezávislosti. Oficiálně se bílý kříž na červeném pozadí stal symbolem konfederace roku 1848. Mezinárodní Červený kříž, založený ženevským občanem Henri Dunantem, ne náhodou používá obrácenou formu švýcarské vlajky. Jde o skutečnou poctu zemi, jež dala této prospěšné organizaci vzniknout.

Malé Švýcarsko patří k hospodářsky nejrozvinutějším a nejbohatším zemím. Má všestranně vyspělý průmysl, který produkuje široký sortiment kvalitních a mnohdy unikátních výrobků. Je třetí největší finanční a bankovní mocností světa s velmi významným trhem peněz a zlata. Stojí v čele žebříčku investičně nejdůvěryhodnějších zemí před Německem, Japonskem a USA. Výší hrubého národního produktu v přepočtu na obyvatele (40 630 dolarů v r. 1995) Švýcarsko nepatrně předstihuje Lucembursko. Říká se, že každý Švýcar dostává obrazně již do kolébky slušný balík franků - přesto i velmi majetní občané vystupují decentně, jsou pracovití, střídmí a korektní.

Švýcarsko je vyspělý průmyslový stát. V přepočtu národního důchodu na jednoho obyvatele zaujímá Švýcarsko jedno z čelných míst mezi zeměmi světa a je jedním z jeho hlavních finančních a bankovních center. Ve švýcarském národním hospodářství hrají rozhodující úlohu nadnárodní monopoly.

K hlavním odvětvím Švýcarska patří kovodělný průmysl a strojírenství, zejména výroba přesných obráběcích strojů a strojního zařízení pro textilní aj. průmysl (ve světovém vývozu kovoobráběcích strojů se Švýcarsko podílí 9 - 10% a na vývozu strojního zařízení pro textilní průmysl 18%), výroba elektronických přístrojů, chemický průmysl (hlavně farmaceutický, na který připadá 12 - 15% celkového vývozu léčiv všech kapitalistických zemí), výroba barviv, hodinářský průmysl (švýcarský vývoz představuje polovinu celkového exportů hodinek všech zemí kapitalistického světa) a dále potravinářský průmysl.

Švýcarský průmysl se specializuje na kvalitní a drahé výrobky. Zemědělství je produktivní a podílí se na tvorbě hrubého národního produktu zhruba 5% (z toho připadají 3/4 na živočišnou výrobu). Kryje asi 55 - 60% domácí spotřeby potravin. Pěstuje se zelenina, ovoce, vinná réva, obilí a cukrovka. Důležitou příjmovou položku švýcarského hospodářství představuje turistický ruch. Každoročně přijíždí do Švýcarska 6 - 8 mil. zahraničních návštěvníků.

Zájezdy do Švýcarska

Poznávací zájezdy do Švýcarska

Švýcarsko, alpský okruh

Švýcarsko - Matterhorn

7-denní poznávací zájezd; termíny: červenec, srpen; cena: od 8 990 Kč

Takové geografické pojmy jako Mont Blanc, Matterhorn nebo Jungfrau, zná určitě každý z nás. To vše můžete poznat na našem zájezdu do alpské země Švýcarsko. Švýcarsko je totiž zemí ledovců a vysokých alpských štítů, ale také krásných starobylých měst.

Švýcarsko s výletem horským expresem

Horský expres

5-denní poznávací zájezd; termíny: květen, červen, září; cena: od 5 990 Kč

Bernina expres projíždí nádhernými oblastmi masivu Bernina ve Švýcarsku, stoupá až pod rozlehlé ledovce. Jižně položený kanton Ticino nabízí subtropické prostředí, mondénní letovisko Lugano na jihu Švýcarska i slavnou švýcarskou čokoládu.

Švýcarsko, hory a jezera

Švýcarsko - Matterhorn

6-denní poznávací zájezd; termíny: červen; cena: 7 490 Kč

Švýcarsko: to je nejen slavné středisko Zermatt a ještě slavnější Matterhorn, považovaný za nejkrásnější horu světa. Švýcarsko to je také Vodní hrad Chillon na Ženevském jezeře, největší termální lázně Švýcarska Leukerbad a švýcarská čokoládovna nedaleko jezera Lugano.

Bergamo, Milano, Lago Maggiore, Lago Lugano

Švýcarsko - Lugano

5-denní poznávací zájezd; termíny: červenec; cena: 6 290 Kč

Tento zájezd Vás zavede do jednoho z nejromantičtějších koutů Evropy na pomezí dvou států - Itálie a Švýcarska, kde nad malebnými jezery se tyčí vysoké hory.

Švýcarské Alpy

Švýcarsko

8-denní poznávací zájezd s pěší turistikou; termíny: srpen; cena: 10 990 Kč

Další z turistických zájezdů tentokrát do nejatraktivnější alpské země - Švýcarska. Ubytování v horské chatě v Andermattu s plnou penzí (balíčky místo oběda).

Švýcarsko - Bernské Alpy

Švýcarsko

9-denní poznávací zájezd s pěší turistikou; termíny: srpen; cena: 11 990 Kč

Snad nikde jinde ve střední Evropě nesahají ledovce tak daleko do údolí jako v okolí Grindelwaldu. V okolí je přes 300 km vycházkových cest a horských stezek, které spolu s řadou lanovek skýtají překrásné možnosti celodenních i polodenních výletů.

Různorodé Švýcarsko

Švýcarsko

9-denní zájezd s pěší turistikou; termín: srpen; cena: 10 990 Kč

Horská turistika ve slavné alpské zemi Švýcarsko, tentokrát na východě země v oblasti Rhétských Alp.

Švýcarsko - Wallis

Švýcarsko - Matterhorn

9-denní poznávací zájezd s pěší turistikou; termíny: červenec; cena: od 12 590 Kč

Pobyt na tomto turistickém zájezdu do Švýcarska je zajištěn ve středisku Saas Balen v kantonu Wallis, poblíž velmi známého střediska Zermatt.

Švýcarsko - Wallis II.

Švýcarsko

9-denní poznávací zájezd s pěší turistikou; termíny: červenec/srpen; cena: 12 590 Kč

Krásu a půvab švýcarských Alp poznáte na zájezdu do Švýcarska, který vás provede mimo jiné medvědí stezkou, alpskou květinovou stezkou a starou obchodní cestou Stockalperů. Poznejte méně známé turistické trasy Švýcarska.

Švýcarsko - Wallis s kartou.

Švýcarsko

9-denní poznávací zájezd s pěší turistikou; termíny: červenec; cena: 12 590 Kč

Varianta oblíbeného zájezdu s lehkou pěší turistikou do oblasti Walisských Alp, místní lanovky a autobusy jsou v ceně zájezdu.

Švýcarsko - Bodamské jezero, květinový ostrov Mainau + švýcarské perly

Švýcarsko

5-denní poznávací zájezd; termíny: červen; cena: 5 990 Kč

Tento krátkodobý poznávací zájezd do Švýcarska vás zavede k Bodamskému jezeru, botanické zahradě na ostrově Mainau a k největším vodopádům ve střední Evropě. To vše uvidíte během několika dnů na našem novém zájezdu do Švýcarska.

Alpy čtyř zemí

Švýcarsko

7-denní poznávací zájezd s pěší turistikou; termíny: červenec; cena: 10 690 Kč

V tomto zájezdu budete mít možnost navštívit některé z nejatraktivnějších horských oblastí Rakouska, Německa, Švýcarska i Lichtenštejnska. Budete uchváceni malebnými horskými scenériemi- rozeklanými alpskými štíty s ledovci i krásnými průzračnými jezery.

Švýcarské Alpy, Italské Alpy a Bormio

Švýcarsko

8-denní poznávací zájezd s pěší turistikou; termíny: červenec; cena: 9 990 Kč

Cestou do vyhlášených termálních lázní Bormio se zastavíte v nejjižnějších částech Švýcarska v oblasti Berninského masivu, dojdete k splazu ledovce Morterastch. Během návratu domů můžete část cesty projet vláčkem Bernina Expres.

Švýcarské hory a termální lázně

Švýcarsko

9-denní poznávací zájezd s pěší turistikou; termíny: červenec; cena: 12 590 Kč

Zájezd spojuje vycházky v krásné alpské přírodě s relaxací v termálních lázních pod alpskými velikány v jedné z nejhezčích částí Švýcarska – kantonu Wallis.

Švýcarsko na balkoně Alp - ubytování v hotelu

Švýcarsko

8-denní poznávací zájezd s pěší turistikou; termíny: červenec / srpen; cena: 13 490 Kč

Tento zájezd míří do západní části Švýcarska, do oblasti kolem Ženevského jezera a zaledněné oblasti Les Diablerets. Ubytování je ve švýcarském hotelu se švýcarskou stravou.

Alpská tour

Švýcarsko

8-denní poznávací zájezd ; termíny: červen; cena: 12 990 Kč

Zájezd má podtitul nejkrásnější partie Alp 5 zemí. Krásu a půvab švýcarských Alp poznáte i během této cesty, která Vás zavede k nejvyšším vrcholům Švýcarska, jako je Jungfrau a Matterhorn.

Horskými vláčky po Švýcarsku

Švýcarsko - horský vlak

5-denní poznávací zájezd; termíny: červen, září; cena: 6 190 Kč

Švýcarsko – uměli byste si tuto nádhernou alpskou zemi představit bez slavných červených vlaků? Určitě ne. Proto jsme, vzhledem k velké oblibě našich zájezdů s horskými Bernina expresy, připravili novinku, která se zaměřuje právě na slavné švýcarské horské vlaky a především ty, které projíždějí nejkrásnějšími partiemi švýcarských Alp.